ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
ไตรมาส 3/64
30/09/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ          
สินทรัพย์รวม 2,739.63 2,574.15 2,472.78 2,811.32 2,539.95
หนี้สินรวม 1,495.84 1,308.51 1,228.81 1,625.51 1,389.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,155.30 1,176.27 1,161.23 1,092.13 1,057.49
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 391.94 391.94 391.94 391.94 391.94
รายได้รวม 3,765.47 3,368.07 3,027.80 2,117.79 1,391.33
กำไรสุทธิ -25.70 14.61 11.99 -33.13 -28.01
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.07 0.04 0.03 -0.08 -0.07
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ          
ROA (%) -0.11 1.37 1.42 -0.09 -1.15
ROE (%) -2.52 1.25 1.03 -2.94 -5.15
อัตรากำไรสุทธิ (%) -0.50 0.70 0.74 -0.84 -1.53
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 29/12/2560 28/12/2561 30/12/2562 30/12/2563 30/11/2564
P/E (เท่า) N/A N/A 47.48 N/A N/A
P/BV (เท่า) 1.59 1.03 0.65 0.52 0.80
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.23 2.98 3.00 2.95 2.70
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) 0.28 N/A N/A N/A N/A
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
  • ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)

ข้อมูลเพิ่มเติม – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย